Podpořené projekty

Příspěvek na rozšíření „Zdi hrdosti” v obci Chýně

Chýně je obec ležící cca 14 km západně od Prahy. V říjnu roku 2018 byla k výročí 100 let republiky zkrášlena 60 metrová betonová zeď streetart graffity malířů s názvem „100 let hrdosti národa”. Vzniklo tak profesionální dílo, které je velmi vyhledávané. K výroční 750 let od založení obce poskytl Nadační fond finanční příspěvek na rozšíření zdi o zobrazení historie Chýně od dochovaných počátků obce od roku 1273 až do současnosti.

Příspěvek na zhotovení busty Karla Vystrčila

Nadační fond přispěl městu Slavičín na zhotovení pamětní busty, připomínající osud a životní poslání slavičínského rodáka Karla Vystrčila. Karel Vystrčil byl učitelem, organizátorem kulturních, sokolských, hudebních a divadelních akcí ve Slavičíně. Během 2. světové války byl zatčen za odbojovou činnost v Obraně národa, zahynul v roce 1942 koncentračním táboře v Mauthausenu.

Příspěvek na pořízení uniforem pro dětskou kadetní setninu

Klub vojenské historie Jičín z.s. se dlouhodobě věnuje podpoře a prezentaci regionálních dějin, ochraně kulturního dědictví a výchově k vlastenectví. V rámci Klubu působí také jediná historická kadetní setnina v ČR, která si připomíná tradici Jičínského pěšího pluku č. 74 založeného roku 1860. Členy kadetní setniny jsou děti a studenti základních a středních škol. Nadační fond Kde domov můj přispěl na pořízení dětských uniforem, které jsou jako klubové vybavení zdarma půjčovány členům Klubu.

Příspěvek na realizaci interaktivní výstavy „Všední i sváteční dny středověkého člověka“

Západočeské muzeum v Plzni patří co do rozsahu historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných sbírek k největším muzejním ústavům v ČR. Nadační fond Kde domov můj poskytl muzeu příspěvek na realizaci programu „Všední i sváteční dny středověkého člověka“, který je zacílen na studenty základních škol, víceletých gymnázií a středních škol. Program provede žáky prostřednictvím interaktivní prezentace a moderované diskuse životem „obyčejného“ člověk od počátku přemyslovského státu až k pozdnímu středověku.

Příspěvek na uskutečnění projektu „Po stopách staříčků“

Masarykova veřejná knihovna Vsetín představuje regionální centrum knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro síť veřejných knihoven okresu Vsetín. Nadační fond Kde domov můj přispěl knihovně na organizaci výletní soutěže „Po stopách staříčků“. Ta v sobě zahrnuje jak procházky a pohyb spojený se zábavným luštěním, tak poučení o historii vsetínského regionu. Soutěžící tak při svých výpravách objevují kromě klíče k tajence i příběhy a historii osob a událostí doplněné například i o postřehy pamětníků.

Příspěvek na realizaci projektu „Netradičně na tradice“

Základní školu na Karlově v Benešově navštěvuje bezmála pět set žáků. Škola se mimo jiné zaměřuje na studium historie a tradic českého národa. Žáci si prostřednictvím nejrůznějších akcí pravidelně připomínají tradiční svátky, jakými jsou Dušičky, Vánoce, oslavy masopustu aj. V tomto duchu vzniká, i díky finanční podpoře Nadačního fondu Kde domov můj, projekt „Netradičně na tradice“. Ten si klade za cíl seznámit žáky zábavnou formou s tradicemi našich předků a přinést žákům poznatky o zakořenění tradic v moderní době.

Příspěvek na nové kroje, hudební nástroje a cestu do Chorvatska

Dětský folklórní soubor Bárováček pracuje při ZŠ a MŠ J. Š. Baara v Českých Budějovicích již více než 60 let. Sdružuje děti ve věku od 4 do 25 let. V současné době má přes 80 členů. Repertoár souboru tvoří písně a tance jižních Čech, lidové taneční hry, taneční pásma či říkanky. Nadační fond Kde domov můj poskytl Bárováčku finanční příspěvek na obnovu a nákup nových krojů, hudebních nástrojů a finančně podpořil také cestu dětí na folklórní festival do Chorvatska.

Příspěvek na projekt kombinovaných kurzů matematických aplikací pro žáky ZŠ a SŠ

Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) organizuje projekt s názvem „Ve světě matematických aplikací“, který poskytne nadaným žákům ZŠ a SŠ, prostřednictvím dvou kombinovaných kurzů věnovaných matematickým aplikacím, podporu při rozvoji jejich kognitivního nadání. On-line část projektu bude tvořena dvěma kurzy: „Matematika ukrytá v sochách a obrazech“ a „Matematika a spravedlnost“. Třicet nejlepších řešitelů se zúčastní závěrečného víkendového soustředění. Nadační fond Kde domov můj poskytl finanční příspěvek na ubytování a stravování žáků na této závěrečné akci.

Příspěvek na vybavení počítačové učebny české školy ve Vídni

Československý ústav zahraniční (ČÚZ) je nezávislé a dobrovolné občanské sdružení, usilující o široký rozvoj styků se sdruženími, spolky a osobami pocházejícími ze zemí bývalého Československa, žijícími trvale v zahraničí, a s jejich potomky. Nadační fond Kde domov můj přispěl na projekt ČÚZ na vybavení počítačové třídy v české škole Školského spolku Komenský ve Vídni. Škola má cca 350 žáků. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění výuky žáků české školy ve Vídni, kde se všechny předměty vyučují v češtině.