Hlavní stránka Podpořené projekty

Příspěvek na nové kroje, hudební nástroje a cestu do Chorvatska

Dětský folklórní soubor Bárováček pracuje při ZŠ a MŠ J. Š. Baara v Českých Budějovicích již více než 60 let. Sdružuje děti ve věku od 4 do 25 let. V současné době má přes 80 členů. Repertoár souboru tvoří písně a tance jižních Čech, lidové taneční hry, taneční pásma či říkanky. Nadační fond Kde domov můj poskytl Bárováčku finanční příspěvek na obnovu a nákup nových krojů, hudebních nástrojů a finančně podpořil také cestu dětí na folklórní festival do Chorvatska.

Příspěvek na natočení videa o významu rodiny

Aliance pro rodinu usiluje o celospolečenskou podporu rodiny a manželství. Snaží se o uchování jedinečného postavení manželství, jako svazku muže a ženy, v české společnosti. Chce rovněž poskytovat mladým lidem dostatečné a vyvážené informace o smyslu, výjimečnosti a přínosech manželství a rodiny. Nadační fond Kde domov můj finančně přispěl na výrobu videí informujících o významu a potřebnosti manželství.

Příspěvek na projekt kombinovaných kurzů matematických aplikací pro žáky ZŠ a SŠ

Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) organizuje projekt s názvem „Ve světě matematických aplikací“, který poskytne nadaným žákům ZŠ a SŠ, prostřednictvím dvou kombinovaných kurzů věnovaných matematickým aplikacím, podporu při rozvoji jejich kognitivního nadání. On-line část projektu bude tvořena dvěma kurzy: „Matematika ukrytá v sochách a obrazech" a „Matematika a spravedlnost". Třicet nejlepších řešitelů se zúčastní závěrečného víkendového soustředění. Nadační fond Kde domov můj poskytl finanční příspěvek na ubytování a stravování žáků na této závěrečné akci.

Příspěvek na vybavení počítačové učebny české školy ve Vídni

Československý ústav zahraniční (ČÚZ) je nezávislé a dobrovolné občanské sdružení, usilující o široký rozvoj styků se sdruženími, spolky a osobami pocházejícími ze zemí bývalého Československa, žijícími trvale v zahraničí, a s jejich potomky. Nadační fond Kde domov můj přispěl na projekt ČÚZ na vybavení počítačové třídy v české škole Školského spolku Komenský ve Vídni. Škola má cca 350 žáků. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění výuky žáků české školy ve Vídni, kde se všechny předměty vyučují v češtině.

Příspěvek na cyklus přednášek „Host na faře“

Obec Církve československé husitské v Liberci pořádá kontaktní pořady s názvem „Host na faře“. Nadační fond Kde domov můj přispěl na organizaci těchto přednáškových večerů, kde ve formě talk show vystupují osobnosti umění, kultury, vědy, medicíny, veřejné správy, školství i sportu. Součástí večerů jsou i vernisáže výstav výtvarníků, dále hudební vystoupení mladých hudebníků a žáků uměleckých škol. Cílem jednotlivých pořadů je vytvořit povědomí společnosti nejen o náboženském poslání církve, ale i o její úloze v oblasti kultury.